015/2017 – Έγκριση πίστωσης για δαπάνες υποχρεωτικών δημοσιεύσεων του Δήμου