462/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής»