395/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»