121/2017 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

121/2017 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

121/2017 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»