120/2017 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

120/2017 – Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»