308/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών σκίασης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

308/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών σκίασης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»