Έγκριση πίστωσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και υλικού μικροφωνικών εγκαταστάσεων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

Έγκριση πίστωσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και υλικού μικροφωνικών εγκαταστάσεων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

Έγκριση πίστωσης ποσού 762,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και υλικού μικροφωνικών εγκαταστάσεων των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

adskapi952010.pdfa