238/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ηλιακών κάδων μικροαπορριμμάτων με συμπιεστή»

238/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ηλιακών κάδων μικροαπορριμμάτων με συμπιεστή»