241/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού»