179/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»

179/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»