294/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια σχολικών ειδών για μαθητές απόρων οικογενειών έτους 2017»