220/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών καμπ»

220/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικοτεχνικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών καμπ»