389/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου»

389/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου»