515/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (έτους 2018)»

515/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (έτους 2018)»