518/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για το 2018»