159/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας»

159/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας»