239/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

239/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»