Έγκριση πίστωσης και διάθεση ποσού 885,60€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια πάνελ