160/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά «Εργασία για την διανομή εντύπων»

160/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά «Εργασία για την διανομή εντύπων»