Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 3.300,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των αθλητικών χώρων και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 3.300,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των αθλητικών χώρων και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 3.300,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των αθλητικών χώρων και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

ADSDAO_1232010.pdfa