Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  ποσού 5.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης

ADSDAO_1262010.pdfa