505/2017 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Συμβόλαια συντήρησης Λογισμικού 2018»