332/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

332/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»