044/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού αναμεταδότη Dual Band».