296/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια μηχανημάτων»

296/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια μηχανημάτων»