242/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»

242/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»