404/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια προγράμματος “Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και ετήσιου προγράμματος”»