417/2014 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ατιρρυπαντικής βαφής»