049/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Έκτακτες αποφράξεις, καθαρισμοί, αντλήσεις, απολυμάνσεις δεξαμενών και δικτύων σε εγκαταστάσεις του Δήμου»

049/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Έκτακτες αποφράξεις, καθαρισμοί, αντλήσεις, απολυμάνσεις δεξαμενών και δικτύων σε εγκαταστάσεις του Δήμου»