450/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού για αμοιβή ελεγκτών δόμησης