Έγκριση πίστωσης ποσού για εξόφληση τιμολογίων παγίας.