197/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Μαντανίκα Γιαννούλας

197/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Μαντανίκα Γιαννούλας