Έγκριση πίστωσης ποσού 1.039,63 € υπέρ του δικαιούχου ΕΥΔΑΠ