Έγκριση πίστωσης ποσού 1.070,52 ευρώ, που προκύπτει από διαφορά ενοικίου, λόγω λήξης μίσθωσης του οικήματος του ΣΤ ΄Κ.Α.Π.Η. του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6232 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.070,52 ευρώ, που προκύπτει από διαφορά ενοικίου, λόγω λήξης μίσθωσης του οικήματος του ΣΤ ΄Κ.Α.Π.Η. του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6232 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.070,52 ευρώ, που προκύπτει από διαφορά ενοικίου, λόγω λήξης μίσθωσης του οικήματος του ΣΤ ΄Κ.Α.Π.Η. του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6232 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013