491/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.139,28 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κουκουλά Πέτρου

491/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.139,28 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Κουκουλά Πέτρου