196/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.227,60€ για δαπάνη προμήθειας γραπτών μηνυμάτων (SMS)