049/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.305,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης

049/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.305,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης