047/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.500,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης

047/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.500,00 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης