Έγκριση πίστωσης ποσού 1.717,20€. υπέρ Γιαχνή Ιωάννη για τη στέγαση του Λαογραφικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.717,20€. υπέρ Γιαχνή Ιωάννη για τη στέγαση του Λαογραφικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.717,20€. υπέρ Γιαχνή Ιωάννη για τη στέγαση του Λαογραφικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

adsdhkepa2022011.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.717,20€. υπέρ Γιαχνή Ιωάννη για τη στέγαση του Λαογραφικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/8/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.