493/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.761,30 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Γιαχνή Ιωάννη

493/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.761,30 € που προκύπτει από διαφορά ενοικίου λόγω λήξης μίσθωσης οικήματος, ιδιοκτησίας Γιαχνή Ιωάννη