Έγκριση πίστωσης ποσού 1.997,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απολύμανση, απεντόμωση-μυοκτονία των κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (εαρινή-θερινή) και των Κ.Α.Π.Η. (θερινή) του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.997,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απολύμανση, απεντόμωση-μυοκτονία των κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (εαρινή-θερινή) και των Κ.Α.Π.Η. (θερινή) του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.997,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την απολύμανση, απεντόμωση-μυοκτονία των κτιρίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (εαρινή-θερινή) και των Κ.Α.Π.Η. (θερινή) του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013