Έγκριση πίστωσης ποσού 11.153,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τεχνικών προδιαγραφών, για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του K.A. 00.6142.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.153,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τεχνικών προδιαγραφών, για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του K.A. 00.6142.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 11.153,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τεχνικών προδιαγραφών, για τις «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του K.A. 00.6142.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013