157/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 14.604,52€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου