Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή ορκωτών λογιστών

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή ορκωτών λογιστών

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.000,00€ με Φ.Π.Α. για την αμοιβή ορκωτών λογιστών

ADSDHKEPA2222012.pdfa