Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για τις αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6515 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για τις αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6515 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013