Έγκριση πίστωσης ποσού 250,08€ υπέρ Πετροπούλου Λουδίας για τη στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Έγκριση πίστωσης ποσού 250,08€ υπέρ Πετροπούλου Λουδίας για τη στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Έγκριση πίστωσης ποσού 250,08€ υπέρ Πετροπούλου Λουδίας για τη στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

adsdhkepa2032011.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού 250,08€ υπέρ Πετροπούλου Λουδίας για τη στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α., ως διαφορά ενοικίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2010 έως 30/9/2011, λόγω της συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων (Πολιτιστικό Κέντρο και Δ.Α.Ο. Ιλίου) και της μεταβατικής περιόδου που προέκυψε μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.