401/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού