Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα 10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF PSYCHONEYROPHARMACOLOGY»

Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα 10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF PSYCHONEYROPHARMACOLOGY»

Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε συνέδριο με θέμα 10th Annual Meeting of INTERNATIONAL COLLEGE OF PSYCHONEYROPHARMACOLOGY»

ade5082010.pdfa