Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμμετοχή 1 υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο