Έγκριση πίστωσης ποσού 300,00€ με Φ.Π.Α. για επιμόρφωση προσωπικού